פליטים

"פליטים" (Refugees) הם אנשים הנמלטים מרדיפה. הם מוגדרים ומוגנים באמנה הבינ”ל בדבר מעמדם של פליטים (1951), והפרוטוקול האופציונלי שלה מ-1967. האמנה מסדירה את העקרונות, הזכויות והחובות הבינ”ל הנוגעים לפליטים. בנוסף ישנן אמנות בינלאומיות ואזוריות רבות העוסקות במעמדם של הפליטים .

סעיף 1(א)(2) לאמנה בדבר מעמדם של פליטים משנת 1951 (ישראל צד לה) מגדיר פליט כאדם הנמצא מחוץ לארץ אזרחותו או מקום מגוריו הקבוע, ואינו יכול להיזקק להגנתה של אותה ארץ או אינו רוצה בכך בשל פחד מבוסס להיות נרדף מטעמי גזע, דת, לאום, השקפה פוליטית או השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים. פליטים אנשים אשר מרצונם החופשי הכפיפו עצמם להגנה של ארצם, או המוגנים על ידי מדינה שלישית אינם נחשבים עוד כפליטים.

האמנה שוללת את ההגנות המגיעות לפליט במקרים הבאים: הוא ביצע פשע לא פוליטי חמור מחוץ לארץ המקלט לפני כניסתו לאותה מדינה כפליט, או; ביצע פשע נגד השלום, פשע מלחמה או פשע נגד האנושות, או; נאשם בביצוע מעשים הנוגדים את עקרונות האו"ם. ניתן לגרש פליט למדינה שאינה המדינה ממנה ברח (ומסכימה לקבלו) בנסיבות מצומצמות ביותר, דהיינו, אם הוא מהווה איום חמור על בטחון המדינה המארחת או מהווה סכנה לציבור המדינה המארחת ורק לאחר הליך משפטי הוגן.

אנשים שאינם ממלאים אחר הגדרת פליט אולם לא ניתן להחזירם בשל צרכים אחרים של הגנה בינ”ל עשויים בכל זאת להיות זכאים להגנות מוגבלות יותר. אנשים אלו זכאים לכל הפחות להגנה על בסיס עקרון "אי ההחזרה" (non-refoulement). לפי סעיף 73 לפרוטוקול הראשון, פליטים ייהנו מהגנות המוענקות ל"אנשים מוגנים" באמנת ז'נבה הרביעית.

האמנות הבינלאומיות והאזוריות הנוגעות לפליטים:

1951 Convention relating to the Status of Refugees

1967 Optional Protocol relating to the Status of Refugees

Universal Declaration of Human Rights (art. 14)

American Declaration on the Rights and Duties of Man (art. 27)

American Convention on Human Rights (art. 22)

Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama (Cartagena Declaration)

African [Banjul] Charter on Human and Peoples’ Rights (art. 12)

OAU Convention Governing the Specific Aspects of the Refugee Problem in Africa

Arab Charter on Human Rights (art. 28)

Cairo Declaration on Human Rights in Islam (art. 12)

European Convention on Human Rights (arts. 2, 3, and 5)

Council Regulation EC No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third country national

Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (art. 3)

African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa

Convention on the Rights of the Child (art. 22)