מטרה צבאית

מטרה צבאית היא מטרה שמטבעה, מיקומה, מטרתה או שימושה תורמת באופן יעיל לפעילות הצבאית, ואשר, בנוסף, השמדתה החלקית או המלאה, תפיסתה או נטרולה מקנה יתרון צבאי ברור. הגדרה זו מעוגנת בסעיף 52(2) לפרוטוקול הנוסף הראשון לאמנות ז'נבה משנת 1977 ומוכרת כחלק מהמשפט הבין-לאומי המנהגי.1

המשמעות של סיווג מטרה כמטרה צבאית במשפט הבין-לאומי ההומניטארי, היא כי המטרה מותרת לתקיפה. לעומת זאת, המשפט הבין-לאומי אוסר על הפניית מתקפה במכוון נגד מטרה אזרחית.

מקובל כי מטרות צבאיות כוללות בסיסים צבאיים, רכבים צבאיים, בתי חרושת ליצור נשק וכדומה.2 אומנם לוחמים לא מוזכרים באופן מפורש בהגדרה של מטרה צבאית שבסעיף 52(2), אך מקובל כי הם מהווים מטרה צבאית. בנוסף, ישנן מטרות בשימוש כפול (Dual use), הן של הצבא והן של גורמים אזרחיים, המותרות לתקיפה בכפוף לתנאים מסוימים.

1. לפרשנות ולסקירה בדבר חקיקת הסעיף ראו באתר הצלב האדום, בקישור: http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/470-750067?OpenDocument

2. לסקירה ממצה של מטרות צבאיות ראו פסקאות 35 ואילך במסמך "Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombings Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia". זמין בקישור: http://www.icty.org/x/file/About/OTP/otp_report_nato_bombing_en.pdf

[Military Object]