המשפט הבין-לאומי הפלילי

המשפט הבין-לאומי הפלילי (International criminal law) עוסק בחובות המוטלות על פרטים, וקובע שהפרתן גוררת אחריות פלילית אישית. עקרון האחריות הפלילית האישית במשפט הבין-לאומי התפתח בעשורים האחרונים מתוך הצורך המעשי לגנות מעשים הפוגעים בערכים משותפים לכלל האנושות ולהעניש את מבצעיהם. המשותף למעשים אלה הוא חומרתם הייחודית והם מכונים פשעים בין-לאומיים. פשעים אלה כוללים, בין השאר, פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם.

המשפט הבין-לאומי עבר מהתמקדות בלעדית במדינות אל עיסוק בפרטים כנושאי חובות. הסדרת התנהגות הפרט באמצעות המשפט הבין-לאומי התגלתה כנחוצה לאור אי-יעילות האכיפה המדינתית של נורמות בין-לאומיות. את הרציונל להתפתחות ניתן למצוא בהסבר לפיו "פשעים נגד המשפט הבין-לאומי מבוצעים על ידי בני אדם, ולא על ידי ישויות ערטילאיות; ורק באמצעות הענשת האינדיבידואלים המבצעים פשעים אלה ניתן לאכוף את הוראות המשפט הבין-לאומי".1


[International Criminal Law]

1. משפטי נירנברג.