אמצעי זהירות

עקרון אמצעי הזהירות הוא אחד מיישומי עקרון ההומאניות של המשפט הבין-לאומי ההומניטרי. לפי עקרון זה הצדדים החמושים בסכסוך מזוין מחויבים לנקוט אמצעי זהירות סבירים, במטרה למזער ככל הניתן את הפגיעה באוכלוסייה האזרחית ובכך גם לאפשר לכוחות הצבא חופש פעולה צבאי.

העקרון מהווה משפט הומניטרי מנהגי ולכן חל כלפי כל הצדדים בסכסוך מזוין בינ"ל או בסכסוך מזוין שאינו-בינ"ל. אמצעי הזהירות הנדרשים מופיעים בסעיפים 57 ו-58 לפרוטוקול הראשון הנוסף לאמנות ז'נבה סעיפים אלו מחלקים את אמצעי הזהירות בזמן התקפה (סעיף 57) ובזמן מגננה (סעיף 58).

סעיף 57 לפרוטוקול הראשון מסדיר את השימוש באמצעי זהירות בהתקפה וקובע כי הדבר ייעשה באופן מובחן ומידתי. הסעיף מונה מספר אמצעים אשר על הצדדים לנקוט, הן בהיבט ההחלטה על עצם התקיפה והן בהיבט אופן ביצועה:

1. לוודא, ככל הניתן, כי היעד, העתיד להיות מותקף, הינו יעד צבאי (סעיף 57(a)(i)) ("עקרון ההבחנה");

2. בחירת אמצעי ושיטות ההתקפה אשר ימנעו פגיעה באזרחים, ובמקרה בו לא ניתן למנוע את הפגיעה, יסבו את הפגיעה המצומצמת ביותר באזרחים (סעיף 57(a)(ii));

3. ביטול מתקפה כאשר הנזק הצפוי שייגרם לאזרחים יהיה מופרז אל מול היתרון הצבאי שיושג (סעיף 57(a)(iii)); ("עקרון המידתיות")

4. ביטול או השעיית מתקפה אם יתברר כי המטרה איננה צבאית, נתונה להגנה מיוחדת או שניתן לצפות כי תגרום לאזרחים נזק מופרז אל מול היתרון הצבאי שיושג (סעיף 57 (b));

5. קביעת חובת אזהרה מוקדמת, ככל הניתן, בדבר התקפה אשר עלולה לפגוע באוכלוסייה האזרחית, אלא אם הנסיבות לא מאפשרות זאת. (סעיף 57 (c));

6. במקרים בהם קיימים מספר יעדי תקיפה זהים מבחינת התועלת הצבאית שבתקיפתם, ייבחר היעד אשר צפוי לגרום לסיכון הנמוך ביותר לאוכלוסייה האזרחית (סעיף 57(3)).

סעיף 58 לפרוטוקול הראשון מסדיר את השימוש באמצעי זהירות בעת התגוננות מפני התקפות. הסעיף מונה את אמצעי הזהירות שעל הצדדים לסכסוך לעשות ככל יכולתם כדי להגן על האוכלוסייה האזרחית מפני השפעותיהן של התקפות:

1. הוצאת האוכלוסייה האזרחית מקרבתן של מטרות צבאיות (סעיף 58 (a));

2. הימנעות ממיקום מטרות צבאיות בתוך אזורים מאוכלסים (סעיף 58 (b));

3. נקיטה באמצעי זהירות נוספים כדי להגן על אזרחים מפני סכנות הנובעות מפעולות צבאיות (סעיף 58 (c)).

לקריאה נוספת ראו:

Pnina Sharvit Baruch And Noam Neuman "Warning Civilians Prior to Attack under International Law: Theory and Practice" International Law Studies, Israel Yearbook on Human Rights 41, PP.373 (2011).

[Precautions]