אזהרה מוקדמת

חובה הנובעת מעקרון אמצעי הזהירות. לפי חובה זו צד בסכסוך, מחויב למסור אזהרה אפקטיבית לאוכלוסיה האזרחית בטרם מתקפה אשר צפויה לגרום נזק לאוכלוסייה זו. מטרת האזהרה המוקדמת היא למזער ככל הניתן את הפגיעה באוכלוסייה האזרחית.

מסירת אזהרה מוקדמת אפקטיבית מהווה חובה פרט למקרים בהם הנסיבות אינן מתירות זאת. לפי הפרשנות המקובלת, במסגרת נסיבות אלה נכללים שיקולים רלוונטיים כגון חשיבות "אלמנט ההפתעה" כחיוני להצלחת המבצע ומהירות התגובה הצבאית הנדרשת.

חובת האזהרה המוקדמת מוכרת כחלק מהמשפט הבין- לאומי ההומניטרי המנהגי, אשר חל על סכסוך בין-לאומי כמו גם על סכסוך אינו בין-לאומי. מסירת אזהרה מוקדמת מעוגנת בתקנה 26 לתקנות האג מ- 1907 ובסעיף 57 (2)(ג) לפרוטוקול הראשון הנוסף.

[Advanced Warning]